شماره حساب

حساب ملت ( جام ) :

شعبه : بازار بزرگ تهران
محمد رضا حیدری بیان 18955575/37

 

عابر بانک ملت :

محمد رضا حیدری بیان 6104337830046130